Herziening van de kerkorde art. 30 en besluit daarover

Art. 330. In behandeling komt nu artikel 30 van de voorlopig vastgestelde kerkorde (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Een amendement van ds H.W.H. van Andel om in lid 1 en lid 3 „bijwonen” te veranderen in „deelnemen” wordt niet aangenomen.

Vervolgens worden de leden 1, 2 en 3 van dit artikel ongewijzigd en lid 4 met de daarin door de deputaten en de commissie voorgestelde wijziging aanvaard.

Het door de synode vastgestelde artikel 30 van de herziene kerkorde luidt aldus:

 

V. De ondertekening van de belijdenis

Artikel 30

1. De ouderlingen en de diakenen zullen, in de eerste bijeenkomst van de kerkeraad, welke zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, ten bewijze van hun volledige instemming met de belijdenis van de kerken, de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland ondertekenen.
2. Degenen, die met goed gevolg het praeparatoir examen hebben afgelegd, zullen in de bijeenkomst van de classis, welke dat examen afgenomen heeft, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk formulier, dat door de generale synode is vastgesteld.
3. De dienaren des Woords zullen van diezelfde instemming blijk geven niet alleen door in de eerste bijeenkomst van de kerkeraad, welke zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, de Formulieren van Enigheid te ondertekenen, maar bovendien door in de eerste bijeenkomst van de desbetreffende classis een afzonderlijk formulier te ondertekenen, dat door de generale synode is vastgesteld. Degenen, die tevoren niet in het ambt van dienaar des Woords gestaan hebben, zullen dit doen in de bijeenkomst, waarin zij het peremptoir examen met goed gevolg afgelegd hebben.
4. De hoogleraren in de theologie en de overige in artikel 21 bedoelde dienaren des Woords zullen, bij de aanvaarding van hun taak, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk formulier, dat door de generale synode is vastgesteld.