Herziening van de kerkorde art. 1

Art. 317. Aan de orde wordt gesteld hoofdstuk I, artikel 1 van de voorlopig vastgestelde kerkorde. De drie voorstellen, die hierbij door de commissie gedaan zijn (zie bijlage LXXVIII a, b en c), komen achtereenvolgens in bespreking. De voorstellen 1 en 2, waarin de commissie zich aansluit bij de deputaten, worden na een korte discussie aangenomen. De synode besluit derhalve a. het slot van lid 1 aldus te lezen: „met het oog op het volbrengen van de taak, waartoe zij naar de Heilige Schrift en haar belijdenis geroepen is”; b. de woorden „in deze artikelen”, voorkomende zowel in lid 1 als in lid 2, in lid 1 te vervangen door „in deze kerkorde” en in lid 2 door „in de kerkorde”.

Langdurig wordt gesproken over voorstel 3 van de commissie (zie bijlage I.XXVIII b), waarmee deputaten niet blijken accoord te gaan. De rapporteur van de commissie wijst erop, dat het apostolisch voorschrift van 1 Corinthe 14: 40 niet de enige plaats in het Nieuwe Testament is, die aan de kerkorde ten grondslag kan worden gelegd en verdedigt daarom de bredere formulering der commissie: „Daar volgens de leer van Christus en de apostelen in de kerk des Heren alles in goede orde behoort te geschieden”. De rapporteur van de deputaten daarentegen pleit met nadruk voor het met name noemen van 1 Corinthe 14: 40, omdat dit de belangrijkste plaats is, waarop Calvijn de kerkorde heeft gebouwd en waarop in navolging van hem alle gereformeerde canonici zich telkens weer beroepen hebben. Tenslotte wordt het voorstel van de commissie verworpen.

De synode besluit het opschrift (met de daaraan toegevoegde noot) en hoofdstuk I van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen:

 

KERKORDE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 1)

Hoofdstuk I

INLEIDING

Artikel 1

1. Naar het apostolisch voorschrift van 1 Corinthe 14: 40, dat in de gemeente van Christus alles betamelijk en in goede orde behoort te geschieden, wordt in deze kerkorde een aantal regelen gegeven voor het leven en werken van de kerk, met het oog op het volbrengen van de taak, waartoe zij naar de Heilige Schrift en haar belijdenis geroepen is.
2. De voornaamste onderwerpen, die in de kerkorde achtereenvolgens ter sprake gebracht worden, zijn: de ambten van de kerk, de vergaderingen van de kerk, het werk van de kerk, het vermaan en de tucht van de kerk en de betrekkingen van de kerk naar buiten.


1) Tot de Gereformeerde Kerken in Nederland worden ook gerekend de kerken, samenkomende in de „Synode der altreformierten Kirche in Niedersachsen”, welke gevormd wordt door de classis Bentheim en de classis Oost-Friesland. Deze synode heeft onder bepaalde beperkingen de rechten van een particuliere synode. Een en ander is nader omschreven in de door de generale synode vastgestelde regeling (acta generale synode Groningen (1927), art. 33 en acta generale synode Assen (1957/58), art. 427).