Ordinantie voor het diaconaat.

 

VI. De bredere diaconale organen.

Artikel 23.

De provinciale diaconale commissie.

In elke kerkprovincie is een provinciale diaconale commissie, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, door de provinciale kerkvergadering voor de tijd van vier jaren benoemd uit de lidmaten der kerkprovincie en wel
drie diakenen, ieder benoemd op voordracht van een of meer der werkverbanden uit de kerkprovincie, bedoeld in art. 25 van deze ordinantie,
één lid uit de predikanten,
één lid op enkelvoudige voordracht van de algemene diaconale raad, en
de overige leden naar vrije keuze.