Ordinantie voor het pastoraat.

 

II. De predikantsplaats.

Artikel 8.

De predikantsplaats.

De inkomsten en rechten, aan een standplaats voor gewone werkzaamheden verbonden, tezamen het traktement van de daarop gevestigde predikant vormende, omvatten in ieder geval
het vrij gebruik van een ambtswoning of, bij het ontbreken van zulk een woning, vergoeding van huishuur,
een minimum-aanvangstraktement,
periodieke verhogingen,
kindergelden,
vergoeding van verhuiskosten, en
aanspraak op emeritaats-, weduwen- en wezenpensioen,
een en ander naar de regeling vastgesteld krachtens de ordinantie voor de traktementen en pensioenen.