|335|

 

Liturgisch deel

 

|337|

 

 

Algemeen.

Dit liturgisch deel kan zeer kort zijn. Vooreerst behoef ik niet te herhalen wat ik in mijn Liturgiek uitvoerig heb uiteengezet. — Maar bovendien laten zich, wanneer men uitgaat van de boven gegeven theologische uiteenzetting, verschillende vormen denken, waarin het gevondene kan worden gerealiseerd. Want de liturgische vorm wordt wel in de eerste plaats bepaald door de theologie, waarvan men uitgaat, maar tevens door de historische ontwikkeling van de kerk, waarin men staat, door de liturgische traditie dus.

Wij laten derhalve in het volgende alle bizonderheden achterwege en beperken ons tot datgene wat uit het gezegde regelrecht voor de bediening der sacramenten voortvloeit.

Wij gaan daarbij telkens na wat dit betekent voor tijd, plaats en wijze der bediening.