Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Men sal niemant ten Avontmael des Heeren toelaten, dan die nae der ghewoonheyt der Kercken, tot de welck hy hem voeght, belijdenisse der Ghereformeerde Religie ghedaen heeft, mitsgaders hebbende ghetuyghenisse eens vromen wandels, sonder welcke oock die ghene die uyt andere Kercken comen, niet sullen toeghelaten worden.