Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
42

De namen der ghedoopten, mitgaders der ouderen ende ghetuijghen, item de tijdt des Doops, sullen van den Dienaren opgheteijckent werden.