Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
50

De Ghemeijnten sullen bij haren Overicheden aenhouden dat de feestdaghen, uutghenomen den Sondach Christdach ende hemelvaertsdach, afghedaen werden. Maer ter plaetse daer meer feestdaghen door bevel der Overicheijt ghehouden werden, sullen de Dienaers arbeijden dat se met predicken den onnutten ende schadelicken ledichganck in een heijliche ende nutte oeffeninghe veranderen.