Op een vraag van die van Dordrecht, wat men doen zal met een man, die in het pausdom zijns broeders wijf genomen heeft, en omtrent 14 of 15 jaar met haar gewoond heeft en kinderen bij haar gewonnen heeft, is geantwoord, dat zulk een bijwoning, dewijl zij van God verboden is, van de mens niet is toe te laten. Maar aangezien de man nu leedwezen van zijn zonde heeft, en zulks als Gods Woord vermag, hetzij te scheiden of te blijven, te volgen gewillig is, is besloten, dat de classe van Dordrecht de ganse handel aan die van Genève en Heidelberg overschrijven zal en middelerwijl zal hij tot het Nachtmaal niet toegelaten worden.