Op de 3e vraag derzelven, hoe men de wederdopers weren of op de rechte weg brengen zal, is besloten, dat de dienaren hun overheden bidden en vermanen zullen, dat ze niemand ontvangen noch lijden dan die wettelijk zweren der overheid gehoorzaam te zijn. En die daar nu reeds wonen, vermanen tot het gehoor des Goddelijken Woords, idem hun kinderen ten Doop te brengen, of zo zij zulks weigeren te doen, dat ze hen in de tegenwoordigheid der predikanten ontbieden en hunne opinie bevelen te verklaren en te verantwoorden. Het zal ook daarbenevens goed wezen, dat de dienaars in hunne heimelijke vergaderingen zoeken te komen of te zenden, en te bewijzen, dat hun handel onrecht is.