De personen, die trouwen willen, zullen openlijk in de gemeente afgeroepen en getrouwd worden. En zo iemand door krankheid verhinderd zijnde, begeerde in huis te trouwen, daarvan zullen de ministers en konsistorie oordelen, en zo zij het toelaten (hetwelk niet zonder grote oorzaken en rijpe beraadslaging geschieden zal) zo zal het evenwel niet geschieden, dan de uitroeping in de kerk gedaan zijde, en in de tegenwoordigheid der vrienden en naburen, en de dienaar zal het der gemeente openlijk aanzeggen, dat ze getrouwd zijn.