Die buiten de ordening der kerk zichzelven in de kerkendienst indringen, zullen van de classe eens, twee of meermalen geroepen of vermaand worden, dat ze reden huns doens geven. En is het dat ze dit hardnekkig weigeren te doen, zo zullen zij verklaard worden scheurmakers en lopers te wezen, en hun namen zullen de andere classen te kennen gegeven worden. Doch indien zij zich beklagen, dat hun ongelijk geschiedt, zo zullen zij zich op de Provinciale Synode beroepen mogen.