Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Inde Kercken zullen alleen die 150 Psal. Davids / de thien Geboden / het Vader onse / de 12 Arciculen des Geloofs / de Lofsanghen Mariae, Zachariae, Simeonis ghesongen worden. ‘Tghesangh / O Godt die onsen Vader bist / wort inde vryheyt der Kercken ghestelt / om ‘tzelve te gebruycken ofte naertelaten. Alle anderen gesangen salmen uyt de Kercken weren / ende daerder eenige albereets inghevoert zijn / salmen de selve / met de ghevoeghelijckste middelen afstellen.