(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

2. In dese versamelinghen en sal niet ghehandelt worden dan van kerckelicken dinghen ende dat na wijse der kerckenregieringhe.15 Ende soo vele die dingen aenaet, dewelcke eensdeels kerckelick eensdeels politisch sijn, ghelijck somwijlen in houwelicksche ende ghelijcke saken voorvallen, het verschil dat daerover ontstaet sal bij de overicheyt ende kerckenraet te samen gheeyndicht worden.


15 Vgl. art. 5 van de Acta der prov. synode van Dordrecht 1575. Hier is het artikel nog toegespitst met de uitdrukking: op de manier van de kerkregering. Men vergelijke voor het geheel de Remonstrantie der Synode van Rotterdam, Reitsma en Van Veen, II, blz. 159vv.