(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

13. De verkoren ouderlinghen ende diakenen sullen twee iaren dienen welcker halfve ghetal alle iare sal verandert worden, ende andere op de voorschreven wijse beroepen sullen met ghelijcker conditie in hare plaetse werden ghesettet.13
Maer soo vele de heymelicke ghemeynten aengaet, of die dese ordeninghe niet en konnen onderhouden, dien wordt vrijheyt ghelaten den tijt na haren noot ende gheleghentheyt te vercorten ofte te verlenghen, waerover soo eenighe swaricheyt ontstaet, die sal van de classe gheoordeelt worden.


13 Voorstel van de classis Frankendael: ‛... oft nyet noodich sy, dat tot dien artickel gevuecht werden dese twee puncten. Eerstelick dat de consistoriën, daer de jaerlicxe afwisselinge der ouderlingen ende diakenen gebruyct wort, macht behoiren te hebben een dobbel getal van bquame persoonen der gemeynte voir te stellen, daer uut de gemeynte de helft verkiesen vrijheyt soude hebben. Ten anderen daer ouderlingen oft diakenen sijn, die wel gedient hebben, ende langer te dienen versocht sijnde sich onbeswaert vinden, oft deselve in der keur der gemeynte nyet wederom voirgestelt worden.’