Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

De Classicale Vergaderinghen sullen bestaen uyt ghena-buerde Kercken / de welcke elck eenê Dienaer eñ eenen Ouderlingh ter plaetse eñ tijde by hen / int scheyden van elcke Vergaderinghe goet gevonden (soo nochtans / datmen’t boven de drie maendê niet uyt en stelle) daer henen met behoorlijcke Credentie af-veerdigen sullen / in welcke t’samen-comstê de Dienaers by gebeurte / ofte andersins die vande selfde Vergaderinge vercoren wort / presiderê sullen / so nochtans dat d’selve tweemael aen een niet en sal moghen vercoren worden. Voort sal de Praeses onder anderen eenen yegelijcken af-vraghen / of sy in hare Kerckê / hare Kercken-Raedts vergaderinge houden : Of de Kerckelijcke Discipline geoeffent wort : of de Armê ende Schoolen besorght worden : Ten laetsten / ofter yet is / daer inne sy het oordeel eñ hulpe der Classe tot rechte instllinghe harer Kercke behoeven. De Dienaer dien ’t inde voorgaende Classe opgheleyt was / sal een corte Predicatie uyt Gods Woordt doen / van welcke die andere oordelen / eñ soo daer yet in ontbreeckt / aenwijsen sullen. Ten laetsten / zullen inde leste vergaderinge voor den particulieren Synode vercoren werden / die op den selven Synodum gaen zullen.