Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
49

Yeder Synodus sal oock eenighe deputeren / om alles wat de Synodus geordonneert heeft / te verrichten / soo wel byde Hooge Overheyt / als by de respective Classen / onder haer sorterende / mede om t’samen oft in minder ghetal over alle examina der aencomender Predicanten te staê : ende voorts in alle andere voorvallende swarigheden dê Classen de hant te bieden / op dat goede eenigheyt / ordre ende suyverheyt der leere behouden ende gestabilieert worden. Eñ zullen dese van alle hare handelinghen / goede notitie houden / om den Synodo rapport daer van te doen / ende soo’t geeyscht werdt / redenen te geven. Oock en zullen sy niet ontslagen wesen van harê dienst / voor eñ aleer de Synodus selfs haer daer van ontslaet.