Vande Diensten

Der Ouderlinghen Ampt is / behalven ’t ghene dat boven / Artijckel sesthien / geseyt is / hen met den Dienaer des Woords gemeyn te zijn / opsicht te hebben dat de Dienaren / mitsgaders hare ander medehulpers ende Diakenen hare Ampt getrouwelijcken bedienen / ende de besoeckinghe te doen / naer dat de geleghentheyt des tijdts ende der plaetsen / tot stichtinge der Ghemeente soo voor als naer het Nachtmael can lijden / om bysonder de Lidtmaten der Ghemeenten te vertroosten ende te onderwijsen / ende oock andere tot de Christelijcke Religie te vermanen.