Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 24.

Nevenwerkzaamheden

Dienstdoende predikanten kunnen − met goedvinden en medewerking van de kerkenraad van de gemeente, waaraan ze verbonden zijn − van een kerkenraad van een andere gemeente voor een periode van ten hoogste vier jaar de opdracht krijgen om voor een nader overeen te komen deel van de werktijd van de predikant in de eerstgenoemde gemeente hulpdiensten in de laatstgenoemde gemeente te verrichten.
Indien de predikant werkzaam is voor een deel van de volledige werktijd kan de kerkenraad van de gemeente, waaraan de predikant verbonden is − op verzoek van de kerkenraad van de andere gemeente − besluiten tot uitbreiding van de werktijd van de predikant voor de overeengekomen duur van de hulpdiensten.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-24-3, besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 januari 2010.