De beroeping van alreeds in dienst zijnde predikanten

Nopens die dienaars, die nu alreeds in de dienst des Woords zijnde tot een andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zoodanige beroeping [met correspondentie als voren] geschieden, zoowel in de steden als ten plattelande, bij de kerkeraad en de diakenen met advies of approbatie van de classis; alwaar de voorzeide beroepenen vertonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven [en alzo bij den magistraat van de plaatse respectievelijk geapprobeerd] en der gemeente de tijd van veertien dagen voorgesteld zijnde, als boven, zullen met voorgaande stipulatiën en gebeden bevestigd worden. Onverkort, in ’t geen voren gezegd is, deugdelijk recht van presentatie, of enig ander recht, voor zoveel het stichtelijk kan worden gebruikt, zonder nadeel van Gods kerk en goede kerkenorde, waarop de [hooge overheden en] synoden der respectieve provinciën wel gelieven te letten, en ten beste van de kerken nodige orde te stellen.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Beroeping
Verkiezing van een predikant
Bevestiging van een predikant
Goedkeuring door de classis
Instemming van de gemeente
Attestatie in het kader van beroeping

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 5
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 5
Kerkorde GG (2008) Art. 5
Kerkorde GKN (1905) Art. 5
Kerkorde GKSA (2000) 5

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 5