Eerste Afdeeling.

Algemeene Bepalingen.

Een minder Kerkbestuur vermeenende, door de besluiten van een hooger bezwaard te zijn, heeft het regt zich deswegens bij nog hooger Bestuur te beklagen, onder gehoudenheid nogtans, van aan de ontvangene bevelen inmiddels te gehoorzamen, tenzij de zaak, bij de eindelijke uitspraak niet weder in zijn geheel zoude kunnen gebragt worden, in welk geval echter daarvan onmiddelijk aan het Ministeriëel Departement voor de zaken der Hervormde en andere Erediensten, behalve dien der Roomsch Katholijken, zal worden kennis gegeven.