Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
49

Iedere synode zal ook enigen deputeren om alles wat de synode geordonneerd heeft, te verrichten, zowel bij de hoge overheid als bij de respectieve classes onder haar ressorterende, mede om samen of in minder getal over alle examens der aankomende predikanten te staan; en voorts in alle andere voorvallende zwarigheden de classes de hand te bieden, opdat goede enigheid, orde en zuiverheid der leer behouden en gestabiliseerd worden. En dezen zullen van al hun handelingen goede notitie houden om de synode rapport daarvan te doen en, zo het geëist wordt, redenen te geven. Ook zullen zij niet ontslagen wezen van hun dienst voor en aleer de synode zelf hen daarvan ontslaat.

Door de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten is in haar vergadering van 27 maart 2008 als aantekening bij artikel 49 en behorende tot het statuut van de Gereformeerde Gemeenten het volgende vastgesteld:

1. de Generale Synode heeft de bevoegdheid om, indien daartoe naar haar oordeel ter bevordering van een geordend kerkelijk leven en ten behoeve van het goed functioneren in het rechtsverkeer aanleiding bestaat, bestaande deputaatschappen als zelfstandige onderdelen met rechtspersoonlijkheid te erkennen en nieuwe als zodanig op te richten;
2. de erkenning c.q. instelling van een zodanig zelfstandig onderdeel dient vergezeld te gaan van de vaststelling van een reglement, waarin in ieder geval het navolgende dient te zijn opgenomen:
a. de naam, het doel en het mandaat van het deputaatschap,
b. de wijze van benoeming van de deputaten door de Generale Synode,
c. de bevoegdheid van het deputaatschap om deel te nemen aan het rechtsverkeer, waarbij alle rechtshandelingen dienen te passen binnen het door de Generale Synode verleende mandaat,
d. het toezicht van de Generale Synode op het beleid van het deputaatschap,
e. de wijze van verantwoording aan de Generale Synode,
f. de wijziging van het reglement,
g. de ontbinding van het deputaatschap door de Generale Synode
.