Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
29

Vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden worden: de kerkenraad, de classicale vergaderingen, de particuliere synode en de generale of nationale.

Door de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten is in haar vergadering van 12 september 2007 als aantekening bij artikel 29 en behorende tot het statuut van de Gereformeerde Gemeenten het volgende vastgesteld:

De kerk als plaatselijke gemeente is rechtspersoon en wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze wordt rechtens vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad kan daarnaast voor bepaalde zaken de vertegenwoordigingsbevoegdheid opdragen aan twee of meer leden uit zijn midden.
De in een meerdere vergadering, zijnde de classis, de particuliere synode en de generale synode samenkomende kerken vormen ook een lichaam dat rechtspersoonlijkheid heeft. De rechtspersoon wordt tijdens de vergadering vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de vergadering.
Na het sluiten van de vergadering wordt de generale synode vertegenwoordigd door het Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting en door de overige deputaatschappen binnen de grenzen van hun mandaat.
Deputaatschappen worden in het rechtsverkeer vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.
De classis en de particuliere synode worden na het sluiten van hun vergadering in zaken die ter vergadering dienden waar nodig rechtens vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de laatstgehouden vergadering.
Classis en particuliere synode kunnen daarnaast deze vertegenwoordigingsbevoegdheid voor bepaalde zaken bij mandaat opdragen aan twee of meer leden uit haar midden dan wel aan een deputaatschap
.