|111| 

Geraadpleegde literatuur

 

- A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem z.j..
- G.CH. Aalders, ‘Prof. Dr. F.L. Rutgers’ in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, Kampen, 18 (1917-1918), pp. 9-10 (hierna: GTT).
- Acta der buitengewone generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Assen van 26 januari tot 17 maart 1926, Kampen 1926?.
- Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Leeuwarden van 24 augustus — 9 september 1920, Kampen 1920?.
- G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden, herinneringen en ervaringen, Kampen 1989.
- J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch woordenboek van protestantse godgeleerden in Nederland, dl 5, ’s-Gravenhage 1943.
- H. Bouwman, Gereformeerd kerkrecht. Het recht der kerken in de practijk, II, Kampen 1934.
- H. Bouwman, De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht, Kampen 1912.
- M. Bouwman, Voetius over het gezag der synoden, (diss), Amsterdam 1937.
- R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten, Kampen 1966.
- H.C. van den Brink, Aan zijn zijde, rede gehouden te Zandvoort op dinsdagavond 22 juni 1926, Baarn 1926.
- J.J. Buskes, ‘Johannes Gerardus Geelkerken’ in Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden (1960-1961), Leiden 1961, pp. 52-56.
- J. Charité (ed), Biografisch Woordenboek van Nederland, dl 1, ’s-Gravenhage 1979.
- D. Deddens, ‘Het congregationalisme’ in W. van ’t Spijker en L.C. van Drimmelen, Inleiding tot de studie van het kerkrecht, Kampen 1988?, pp. 106-109.
- D. Deddens, ‘Het Doleantiekerkrecht en de Afgescheidenen’ in D. Deddens en J. Kamphuis (ed), Doleantie — wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886, Haarlem 1986, pp. 57-150.
- G. Dekker, De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950-1990, Kampen 1992.
- G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levenshouding en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen, Kampen 1989.
- E. Elkerbout, ‘Organisatorische veranderingen’ in L.C. van Drimmelen (ed e.a.),

|112|

Kerk in orde. Opstellen voor E. Hazelaar, pp. 34-54
- H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland deel 1. 1892-1936, Kampen 1990.
- A.J. Fanoy, ‘Het onderteekeningsformulier van de dienaren des Woord’ in GTT (28) 1927-1928, pp. 477-502 en 583-605.
- K. Fernhout (e.a.), Open brief van de buitengewone generale synode te Assen aan de gereformeeerde kerken in Nederland, Kampen 1926.
- J.G. Geelkerken, ‘In memoriam J.B. Netelenbos’ in H.C. Briët (ed), Jaarboek voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, xix, Zutphen 1935, pp. 441-444.
- J.G. Geelkerken, Machteloosheid en krachtsontplooiing der kerk. Predicatie naar aanleiding van het “Getuigenis” van de generale synode der geref. kerken in Nederland, Amsterdam 1920.
- J.G. Geelkerken, Nadere mededeelingen inzake mijn kerkelijk geding, Amsterdam 1925.
- J.G. Geelkerken, Om het recht van mijn ambt, Amsterdam 1926.
- J.G. Geelkerken, Op weg naar de synode, Amsterdam 1926.
- J.G. Geelkerken, Oude vragen en een nieuw antwoord. De classis Amsterdam der gereformeerde kerken nogmaals te woord gestaan, Amsterdam 1925.
- J.G. Geelkerken, Vragen mij voorgelegd door de classis Amsterdam der gereformeerde kerken, en mijn antwoord daarop, Amsterdam 1925.
- A. Groenendijk, Vasthoudend en voortvarend. De achtergronden van het conflict rond dr J.G. Geelkerken, onuitgegeven doctoaalscriptie VU, 1986. (Deze scriptie is aanwezig in het archief ‘Het conflict Geelkerken’ (212) van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme te Amsterdam.)
- D.J. de Groot, ‘Nog een kerkelijke procedure in Zwolle in het begin der 18e eeuw’ in GTT (38) 1937, pp. 222-241.
- D.J. de Groot, ‘De procedure tegen Frederik van Leenhof’ in GTT (37) 1936, pp. 273-294, 325-350, 365-387, 487-502 en 545-563.
- Joh. de Haas, Gedenkt uw voorgangers, dl 2, 3 en 4, Haarlem 1984-1985.
- G. Harinck, De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940, Baarn 1993.

|113|

- De Heraut van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jaargang 1919 en 1932.
- G.F.W. Herngreen, Een handjevol verkenners. Ontstaan en geschiedenis van het ‘H.V.’. de Gereformeerde Kerken in Nederland in hersteld verband, Baarn 1976.
- G.P. van Itterzon, Kerkgeschiedenis en kerkrecht in onderling verband, Wageningen 1958.
- Joh. Jansen, De beginselen van ons gereformeerd kerkrecht in de zaak Geelkerken, Zutphen z.j.
- Joh. Jansen, De bevoegdheid der meerdere vergaderingen (Schild en pijl 1924, afl. 9-10) Kampen 1924.
- Joh. Jansen, De kerkenordening. Van de tucht (op titelpagina De kerkelijke tucht. Handleiding ten dienste der gereformeerde kerken). Nijverdal 1913?.
- Joh. Jansen, Korte verklaring van de kerkenordening, Kampen 1923 en 19372.
- Joh. Jansen, Oud of nieuw kerkrecht, Wierden 1938?.
- Joh. Jansen, ‘Het tuchtrecht der meerdere vergaderingen verdedigd tegen de bezwaren van Dr van Es in de Leeuwarder Kerkbode’ in GTT (30) 1929-1930, pp. 480-495 en 525-547.
- J. de Jong, Verklaring van de kerkenordening van de nationale synode van Dordrecht van 1618-1619. College-voordrachten van Prof. Dr. F.L. Rutgers over gereformeerd kerkrecht, dl 4, Artt. 71-86 Van de censuur en kerkelijke vermaning, Rotterdam 1918.
- P. Jongeling (e.a.), Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland. 1944-1979, Kampen 1979.
- P.G. Knibbe, Bezwaarschrift met toelichting aan de generale synode der gereformeerde kerken te Groningen, Leiden 1927.
- C.J. de Kruijter, ‘De erfenis niet geweigerd. Ds. Jan Bernard Netelenbos (1879-1934)’ in D.Th. Kuiper (ed), Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vi, Kampen 1992, pp. 83-129.
- D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930, (diss), Meppel/Kampen 1972.
- J. van Lonkhuyzen, ‘Apollonius’ uitspraak geen bewijs’ in GTT (38) 1937, pp. 19-40.

|114|

- J. van Lonkhuyzen, Een ernstige fout. Het besluit der generale synode te Assen inzake de afzetting van een of meer kerkeraden gewogen en te licht bevonden, Chicago 1926.
- J. van Lonkhuyzen, ‘Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding’ in GTT (32) 1931-1932, pp. 401-425 en 449-463.
- J. van Lonkhuyzen, ‘Debat niet mogelijk’, in GTT (33) 1932-1933, pp. 529-543.
- J. van Lonkhuyzen, ‘Dr M. Bouwman’s dissertatie nader getoetst’ in GTT (38) 1937, pp. 513-531 en 569-620.
- J. van Lonkhuyzen, ‘In eigen rechte lijn’ in GTT (32) 1931-1932, pp. 257-288.
- J. van Lonkhuyzen, Is het nieuwe kerkrecht niet een ernstige dwaling?. Franeker 1939.
- Memorie der classis Amsterdam van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende de zaak-Dr J.G. Geelkerken, en den Kerkeraad van Amsterdam Zuid, memorie van de particuliere synode van Noord-Holland van de Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende de genoemde zaken, Kampen 1925?.
- D. Nauta (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dl 1 en 2, Kampen 1978 en 1983.
- D. Nauta, De Nederlandsche gereformeerden en het independentisme in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1936.
- J.B. Netelenbos, Ben ik gereformeerd, Baarn 1920.
- J.B. Netelenbos, De grond van ons geloof, Utrecht 1919.
- P. van Oosterhoudt, ‘Op weg naar een algemeen secretaris en een dienstencentrum’ in L.C. van Drimmelen (e.a.), Kerk in orde. Opstellen voor E. Hazelaar, pp. 13-33.
- J. Plomp, Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog, Kampen 1987.
- A.C.G. van Proosdij, Dordt en Assen. Beschouwingen over de voorgeschiedenis en het wezen der Dordtsche synode 1618, politiek en kerkrechtelijk, ter vergelijking met de op 26 januari 1926 te Assen aan te vangen synode, Amsterdam 1926.
- A.C.G. van Proosdij, Recht in de zaak-Geelkerken, Amsterdam 19252.
- J.C. Rullmann, Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en weken geschetst, Rotterdam 1918.

|115|

- F.L. Rutgers, Kerkelijke adviezen, 2 dl, (H.C. Rutgers ed.), Kampen 1921-1922.
- F.L. Rutgers en A.F. de Savornin Lohman, In hoeverre geeft de genootschappelijke band, die sedert 1816 aan de Ned. gereformeerde kerken is opgelegd, voor de bijzondere kerken die daarin geplaatst zijn eene bindende kracht?. Amsterdam 1882.
- A.F. de Savornin Lohman en F.L. Rutgers, De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken, Amsterdam 18872.
- J. Schelhaas, De val van Assen, Vlaardingen 1968.
- Schismatiek? Open brief van de raad der gereformeerde kerk van Amsterdam-Zuid aan het gereformeerde volk, Amsterdam 1926.
- W. van ’t Spijker en L.C. van Drimmelen, Inleiding tot de studie van het kerkrecht, Kampen 1988?.
- Woord en Geest, jaargang 1925-1926.