Jong, A. de

Geschiedenis en begrip van gratie

Genre: Literatuur

Rotterdam

T. de Vries Dzn.

1902

Vrije Universiteit te Amsterdam. Academisch Proefschrift, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid, op gezag van den Rector Dr. H.H. Kuyper, hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op Zaterdag 25 October 1902, des namiddags te 3 ure, in het gebouw der Maatschappij voor den Werkenden Stand, door Albertus de Jong, geboren te Rotterdam.