Herziening van de kerkorde. Besluit over art. 75-81

Art. 350. De synode besluit de artikelen 75-81 (met uitzondering van artikel 80) van de herziene kerkorde als volgt vast te stellen:

 

b. Dienst des Woords

Artikel 75

1. In de kerkdiensten zal steeds de Heilige Schrift worden verklaard en toegepast.
2. Op de dag des Heren zal zoveel mogelijk in één van de kerkdiensten het Woord worden bediend door ontvouwing van de christelijke leer, gelijk zij uit de Heilige Schrift is samengevat in de Heidelbergse Catechismus.
3. In de kerkdiensten zullen op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag, het Paasfeest, de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest in het bijzonder de grote heilsfeiten herdacht worden en zal voorts bij de tekstkeuze ook rekening gehouden worden met de adventstijd en de lijdenstijd.

 

c. Dienst der sacramenten

Artikel 77

1. De heilige doop zal door de dienaren des Woords aan de kinderen des verbonds in een kerkdienst bediend worden met gebruikmaking van het hiervoor vastgestelde formulier.
2. De kerkeraad zal erop toezien, dat de doop zo spoedig mogelijk wordt aangevraagd en bediend.
3. Wanneer geen der ouders gerechtigd is de doopvragen te beantwoorden, zal de kerkeraad in overleg met de ouders omzien naar een of meer doopgetuigen, die genoegzame waarborg kunnen geven voor een christelijke opvoeding.

Artikel 78

Degenen, die niet als kind gedoopt zijn, ontvangen de heilige doop eerst nadat zij door beantwoording van de in het hiervoor vastgestelde formulier opgenomen vragen openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd.

Artikel 79

Ten aanzien van degenen, die uit een andere dan een gereformeerde kerk in de gemeente opgenomen worden, zal de doop slechts erkenning vinden, indien komt vast te staan, dat deze in of vanwege een christelijke kerk of een kring van christenen door een aldaar bevoegd geachte persoon, alsook in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, bediend werd.

Artikel 81

1. Het heilig avondmaal zal, tenminste eens in de twee of drie maanden, in een kerkdienst met gebruikmaking van één der hiervoor vastgestelde formulieren bediend worden, en op zodanige wijze als de kerkeraad, met inachtneming van hetgeen in Gods Woord voorgeschreven is, oordeelt het meest stichtelijk te zijn.
2. Het staat in de vrijheid van de kerken in ziekenhuizen, huizen voor bejaarden en andere dergelijke inrichtingen het heilig avondmaal in een afzonderlijke kerkdienst te bedienen voor degenen, die tot die avondmaalsviering gerechtigd zijn of daartoe naar het oordeel van de kerkeraad kunnen worden toegelaten.