Herziening van de kerkorde art. 75-81

Art. 349. De praeses geeft thans in behandeling de artikelen 75-81 van de voorlopig vastgestelde kerkorde (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Artikel 75 en 76 worden tegelijkertijd besproken omdat zowel de deputaten als de commissie voorstellen deze beide artikelen tot één artikel te combineren. Na enige discussie wordt besloten voor lid 1 van dit artikel niet de nieuwe redactie van de deputaten, maar de oude redactie van de voorlopig vastgestelde kerkorde te kiezen met dien verstande, dat in plaats van „In den dienst des Woords” zal worden gelezen: „In de kerkdiensten”. Lid 2 (het oude artikel 76) wordt goedgekeurd in de gewijzigde vorm, waarin de deputaten het nu voorstellen met invoeging van de woorden „zoveel mogelijk”, terwijl lid 3 (oud artikel 75, 2) wordt, aangenomen in dezelfde bewoording als voorkomt in de voorlopig vastgestelde kerkorde.

Van artikel 77 wordt in overeenstemming met de voorstellen van deputaten en de commissie lid 1 aanvaard, met toevoeging van de woorden „met gebruikmaking van het hiervoor vastgestelde formulier”; daarna worden ook de leden 2 en 3 goedgekeurd met de veranderingen die daarin worden voorgeslagen.

Ook de artikelen 78 en 79 worden aangenomen met de kleine wijzigingen die de deputaten en de commissie erin willen aanbrengen.

Met het voorstel van de deputaten en de commissie om het 1e lid van artikel 80 in tweeën te splitsen gaat de synode accoord. Lid 1 wordt nu vastgesteld in de nieuwe redactie, door de deputaten gegeven, terwijl lid 2 wordt gelezen in overeenstemming met een door ds H.W.H. van Andel ingediend amendement, dat door de commissie is overgenomen. Lid 3 (oud lid 2) wordt onveranderd vastgesteld. Bij lid 4 (oud lid 31 wordt een 2e amendement van ds H.W.H. van Andel aanvaard, doch het wordt gewenst geacht dat de verdere formulering van dit lid door de commissie nog nader zal bezien worden (zie verder art. 447 en 448).

T.a.v. artikel 81 worden de verschillende voorstellen tot wijziging die door de deputaten en de commissie zijn gedaan, goedgekeurd.