Boeken en brochures

anoniem, 1816
Vijf Brieven, ter Verdediging van het Plan van Organisatie der Hervormde Kerken, in de Noordelijke Provincien van het Koningrijk der Nederlanden

Royaards, H.J., 1834
Hedendaagsch Kerkregt bij de Hervormden in Nederland I

Groen van Prinsterer, G., 1837
De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst

Appeltere, A.W. van, 1837
Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot de Kerk, en de Handelingen der Regering ten opzigte der Afgescheidenen, nader toegelicht

Hooyer, C., 1846
Kerkelijke wetten voor de Hervormden in het Koningrijk der Nederlanden [deels]

Doedes, J.I., 1854
Het nieuwe formulier van onderteekening bij de toelating tot de predikdienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, voorloopig vastgesteld in de Synode van 1853, toegelicht in een brief aan een vriend

Pape, C.W., 1855
Het leven en werken van J.D. Janssen [...] geschetst

Prins, J.J., 1859
Korte Schets van het Hedendaagsche Kerkregt der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten gebruike bij de akademische lessen

Toorenenbergen, J.J. van, 1869
De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik

Sohm, R., 1873
Das Verhältniss von Staat und Kirche aus dem Begriff von Staat und Kirche entwickelt

Rutgers, F.L., 1878
Vrije Theologische Studie

Kuyper, A., 1879
Revisie der Revisie-legende

Fabius, D.P.D., 1880
Het Goddelijk karakter van het recht

Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin, 1882
In hoeverre heeft de genootschappelijke band, die sedert 1816 aan de Ned. Gereformeerde Kerken is opgelegd, voor de bijzondere Kerken die daarin geplaatst zijn eene bindende kracht?

Kuyper, A., 1883
Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde Eeuwfeest aangeboden

Hoedemaker, Ph.J., 1886
Het Kerkelijk Vraagstuk

Segers, E.C., 1886
De rechtsbevoegdheid der bijzondere Gemeenten van de Nederlandsche Hervormde Kerk of der plaatselijke Kerken

Lohman, A.F. de Savornin, Rutgers, F.L., 1886
De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken

Cock, Hel. de, 1887
De Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Doleerenden) in hunne overeenstemming en in hun verschil

Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin, Kuyper, A., 1887
Gereformeerd Kerkelijk Congres

Bavinck, H., 1888
De Katholiciteit van Christendom en Kerk

Kuyper, A., 1890
Separatie en Doleantie

Rutgers, F.L., 1890
De geldigheid van de oude Kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken

Rutgers, F.L., 1892
Bespreking der hoofdpunten van het Kerkrecht naar aanleiding van de Dordtsche Kerkenorde

Ritschl, A., 1893
Gesammelte Aufsätze

Rutgers, F.L., 1894
Het Kerkrecht in zoover het de Kerk met het Recht in verband brengt

Toorenenbergen, J.J. van, 1895
De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst

Fabius, D.P.D., 1895
Zonde en Recht

Kuyper, A., 1898
Van het Kerkelijk ambt

Rieker, K., 1899
Grundsätze reformierter Kirchenverfassung

Bavinck, H., 1899
Het Doctorenambt

Fabius, D.P.D., 1900
Schuld en Straf

Kuyper, H.H., 1900
De verkiezing voor het Ambt

Bavinck, H., 1901
Ouders of Getuigen

Schokking, H., 1902
De leertucht in de Gereformeerde Kerk van Nederland tusschen 1570 en 1620

Jong, A. de, 1902
Geschiedenis en begrip van gratie

Biesterveld, P., Kuyper, H.H., 1905
Kerkelijk handboekje

Rutgers, F.L., 1906
De Beteekenis der Gemeenteleden als zoodanig, volgens de Beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast

Kuyper, H.H., 1906
Rede uitgesproken op Woensdag 18 October 1905, ter gelegenheid van de herdenking van het vijf en twintig jarig Professoraat van Dr. F.L. Rutgers

Sillevis Smitt, P.A.E., 1910
De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd

Harnack, A., 1910
Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten

Schokking, H., Mulder, D., 1910
Handhaving der Belijdenis in de N.H.K.

Sohm, R., 1912
Wesen und Ursprung des Katholizismus

Sehling, E., 1914
Geschichte der protestantischen Kirchenverfassung

Sohm, R., 1914
Weltliches und geistliches Recht

Bavinck, H., 1918
De vrouw in de hedendaagsche maatschappij

Rutgers, F.L., Jong, J. de, 1918
Verklaring van de Kerkenordening van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619

Rullmann, J.C., 1918
Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst

Stammler, R., 1919
Recht und Kirche

Sikkel, J.C., 1920
De groote toekomst en de vrouw

Anema, A., Dijk, K., 1920
Wetenschappelijke samenkomst op 30 Juni 1920

Rutgers, F.L., 1921
Kerkelijke Adviezen I

Rutgers, F.L., 1922
Kerkelijke Adviezen II

Goslinga, A., Sizoo, A., Smit, H.J., 1925
Christendom en Historie

Schüle, Ch., 1926
Die Grundlagen des reformierten Kirchenrechts

Lonkhuyzen, J. van, 1926
Een ernstige fout

Bouwman, H., 1928
Gereformeerd Kerkrecht I

Kuyper, H.H., 1929
De verhouding van Kerk en Staat

Scholten, P., 1931
Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht — Algemeen Deel

Barion, H., 1931
Rudolph Sohm und die Grundlegung des Kirchenrechts

Noordmans, O., 1932
Beginselen van Kerkorde

Kuyper, H.H., 1933
Dictaat Kerkrecht 1932-1933

Bohatec, J., 1934
Calvin und das Recht

Grieken, M. van, 1934
Beginselen van kerkrecht zooals we die vinden uiteengezet in de Oudste Kerkordeningen der Nederlandsche Gereformeerde of Hervormde Kerken

Kuyper, H.H., 1934
Dictaat Kerkrecht 1933-1934

Bouwman, H., 1934
Gereformeerd Kerkrecht II

Kuyper, H.H., 1935
Dictaat Kerkrecht 1934-1935

Grewe, W., 1936
Gnade und Recht

Kuyper, H.H., 1936
Collegedictaat Kerkrecht 1935-1936

Bouwman, M., 1937
Voetius over het gezag der synoden

Kuyper, H.H., 1937
De Katholiciteit der Gereformeerde Kerken

Brouwer, A.M., 1937
De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij

Wendland, H.D., 1938
Die Kirche als göttliche Stiftung

Noordmans, O., 1938
Kerkelijk denken voorwaarde voor Kerkorde

Niesel, W., 1938
Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche [onderdelen]

Barth, K., 1938
Rechtfertigung und Recht

Bouwman, M., 1940
De Gereformeerde opvatting omtrent den Schriftuurlijke grondslag der kerkregeering

Maurer, W., 1940
Gemeindezucht, Gemeindeamt, Konfirmation

Bouwman, M., 1944
Tweeërlei kerkrecht?

Bronkhorst, A.J., 1945
Op weg naar een nieuwe Kerkorde

Greijdanus, S., 1946
Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen

Semmelink, J.H., 1946
De plaats van het beheer in de nieuwe kerkorde

Bronkhorst, A.J., 1946
Amsterdam en Wassenaar

Es, W.A. van, 1946
Over de bevoegdheid tot schorsing en afzetting van Ouderlingen en Diakenen

Deddens, P., 1946
De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen

Jansen, Joh., 1947
Handleiding Gereformeerd Kerkrecht

Brouwer, A.M., 1947
Schrift en Kerkorde

Bronkhorst, A.J., 1947
Schrift en Kerkorde

Walz, H.H., 1948
Gerechte Ordnung

Dombois, H., 1948
Menschenrechte und moderner Staat

Wolf, Erik, 1948
Rechtsgedanke und biblische Weisung

Deddens, P., 1948
De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad

anoniem, 1948
Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi „Fides Quaerit Intellectum”

Bronkhorst, A.J., 1948
Eerste kennismaking met de nieuwe Kerkorde

Ellul, J., 1948
Die theologische Begründung des Rechtes

Leeuw, G. van der, 1949
Sacramentstheologie

Scholten, P., 1949
Verzamelde Geschriften van wijlen Prof. Mr. Paul Scholten — Deel I

Deddens, D., 1949
Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Koole, J.L., 1949
Liturgie en Ambt in de apostolische Kerk

Schweitzer, W., 1950
Die Treysa-Konferenz 1950 über das Thema “Gerechtigkeit in biblischer Sicht”

Loos, J., Bakhuizen van den Brink, J.N., 1950
Hervorming & Catholiciteit

Bos, F.L., 1950
De orde der kerk toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen

Brunotte, H., 1950
Kirche und Recht

Dombois, H., 1950
Politische Gerichtsbarkeit

Brunner, E., 1951
Das Missverständnis der Kirche

Huls, G., 1951
De dienst der vrouw in de Kerk

Hommes, N.J., 1951
Arcana revelata

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), 1951
Acta van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Kampen van 21 Augustus tot 24 October 1951

Haitjema, Th.L., 1951
Nederlands Hervormd Kerkrecht

Ruler, A.A. van, 1952
Bijzonder en algemeen ambt

Coenen, L., 1952
Gemeinde und Synode

Hartogh, G.M. den, 1952
De tucht over doopleden in de Gereformeerde Kerken

Dombois, H., 1952
Naturrecht und christliche Existenz

Dombois, H., 1952
Strukturelle Staatslehre

Dombois, H., Schumann, F.K., 1953
Weltliche und kirchliche Eheschließung

Dombois, H., 1953
Glaube — Recht — Europa

Gerritsen, J.M., 1953
Het apostolisch ambt

Elderenbosch, P.A., 1953
De oplegging der handen

Dombois, H., 1953
Politischer Humanismus und was weiter?

Kruse, H., Seraphim, H.-G., 1954
Mensch und Staat in Recht und Geschichte

Hovius, J., 1954
Het toezicht op de Dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen

Dombois, H., Schumann, F.K., 1955
Familienrechtsreform

Schmidt, E., 1955
Credo Ecclesiam

Barth, K., 1955
Die Ordnung der Gemeinde

Ritter, K., 1956
Zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus

Dombois, H., 1956
Recht und Institution

Dombois, H., 1957
Mensch und Strafe

Asmussen, H.C., Stählin, W., 1957
Die Katholizität der Kirche

Dombois, H., 1957
Ordnung und Unordnung der Kirche

Gereformeerde Kerken in Nederland, 1958
Acta van de Generale Synode van Assen 1957 en 1958 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Stein, E., Joest, W., Dombois, H., 1958
Elternrecht

Itterzon, G.P. van, 1958
Kerkgeschiedenis en Kerkrecht in onderling verband

Roeleveld, L., 1958
Gereformeerde kerken in het privaatrecht

Campenhausen, H. Frh. von, Bornkamm, H., 1959
Bindung und Freiheit in der Ordnung der Kirche

Kamphuis, J., 1959
Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie

Müller-Schwefe, H.-R., 1960
Der Herr der Welt

Wortelker, K., 1960
Evangelisches Kirchenrecht — Recht?

Kraemer, H., 1960
Het vergeten ambt in de kerk

anoniem, 1960
Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi “Fides Quadrat Intellectum” 1958-1960

Karrenberg, F., Schweitzer, W., 1960
Spannungsfelder der evangelischen Soziallehre

Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1961
Over de belijdenis der Kerk en haar handhaving

Hovius, J., 1962
Het verband tussen onze Belijdenis en onze Kerkorde

Stoodt, D., 1962
Wort und Recht

Hesse, K., Reicke, S., Scheuner, U., 1962
Staatsverfassung und Kirchenordnung

Ehrenström, N., Muelder, W.G., 1963
Institutionalism and Church Unity

Rautenfeld, H. von, 1964
Fragen zur Kirchenreform

Vorgrimler, H., 1964
Gott in Welt II

Käsemann, E., 1965
Exegetische Versuche und Besinnungen II

Ruler, A.A. van, Dokter, T., 1965
Het kerkelijk ambt

Schippers, R., 1965
Ex auditu Verbi [onderdeel]

Jonker, W.D., 1965
Om die regering van Christus in Sy kerk

Boon, R., 1965
Apostolisch ambt en Reformatie

Käsemann, E., 1965
Exegetische Versuche und Besinnungen I

Boon, R., 1966
Offer, priesterschap en Reformatie

Kamphuis, J., 1966
Verkenningen III

Plomp, J., 1967
Presbyteriaal-Episcopaal?

Plomp, J., 1967
Beginselen van reformatorisch kerkrecht

Meulink, H., Wolff, I. de, 1967
Korte verklaring van de Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Dombois, H., 1967
Evangelium und soziale Strukturen

Steinmüller, W., 1968
Evangelische Rechtstheologie

Bakhuizen van den Brink, J.N., 1968
Ius ecclesiasticum

Berg, M.R. van den, 1969
De gekerkerde kerk

Nauta, D., 1969
De verbindende kracht van de belijdenisschriften

Dombois, H., 1969
Recht und Institution. Zweite Folge

Dombois, H., 1969
Das Recht der Gnade I

Jonker, W.D., 1970
Als een riet in de wind...

Berkhof, H., 1970
Wat is er aan de hand met het ambt?

Wolff, I. de, 1970
De Kerk buiten welke geen zaligheid is

Trimp, C., 1970
De volmacht tot bediening der verzoening

Kamphuis, J., 1970
Kerkelijke besluitvaardigheid

Lekkerkerker, A.F.N., 1971
Oorsprong en funktie van het ambt

Rutgers, F.L., 1971
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche gereformeerde kerken

Nauta, D., 1971
Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Dombois, H., 1971
Hierarchie

Nauta, D., Dooren, J.P. van, Jong, O.J. de, 1971
De synode van Emden oktober 1571 [onderdelen]

Kamphuis, J., 1971
Zo vonden wij elkaar

Dombois, H., 1972
Kodex und Konkordie

Dombois, H., 1973
Herrschaftsformen des Marxismus

Dombois, H., 1974
Das Recht der Gnade II

Douma, J., 1974
Oriëntatie in de theologie

Dombois, H., 1975
Taufe, Amt, Gemeinde und Kirchenrecht

Dombois, H., 1976
Unscheidbarkeit und Ehescheidung in den Traditionen der Kirche

Jansen, Joh., 1976
Korte Verklaring van de Kerkenordening

Picht, G., Rudolph, E., 1977
Theologie — was ist das?

Oldenhuis, F.T., 1977
Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten

anoniem, 1977
Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi “Fides Quadrat Intellectum” 1977

Wiskerke, J.R., 1978
De strijd om de sleutel der kennis

Dekker, G., 1979
Het ambt: van boven of van beneden?

Vischer, L., 1980
Episkopé and Episcopate in Ecumenical Perspective

Kamphuis, J., 1982
Om de heiligheid van de gemeente

Trimp, C., 1982
Ministerium

Bremmer-Lindeboom, L.G.A., 1983
Vrouw en man — een plaatsbepaling

Dombois, H., 1983
Das Recht der Gnade III

Bruggink, J.J.H., 1983
Wat zegt Scholten over recht

Bouma, H., Velde, M. te, 1983
Kerkorde van de Gereformeerde kerken in Nederland

Weijland, H.B., 1984
„A en B”

Bruggen, J. van, 1984
Ambten in de apostolische kerk

Deddens, D., Kamphuis, J., 1984
Afscheiding — Wederkeer [onderdelen]

Moerkerken, A., 1985
Uit louter genade [onderdelen]

Deddens, D., Kamphuis, J., 1986
Doleantie — Wederkeer [onderdeel]

Van der Walt, B.J., 1987
Bybelse Verrassings oor die Vrou

Dingemans, G.D.J., 1987
Een huis om in te wonen...

Du Plooy, A. le Roux, 1988
Die verband tussen die Skrif, konfessie en kerkorde volgens die gereformeerde kerkreg

Golde, H.M.G.J. van, 1988
Law of Grace

Bouma, H., 1988
De kerkorde, regel voor vrede in de kerk

Rossouw, P.J., 1988
Gereformeerde ampsbediening

Spoelstra, B., 1989
Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering

Gier, K. de, 1989
De Dordtse kerkorde

Folkers, H., 1990
Zugänge zum ‘Recht der Gnade’

Oene, W.W.J. van, 1990
With Common Consent

Spijker, W. van ’t, Balke, W., Exalto, K., Driel, L. van, 1990
De Kerk [onderdelen]

Harmannij, K., 1990
Wegwijs in de kerkorde

Dekker, J., 1991
Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven

Evers, H., 1991
Paul Scholten en de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944)

Schrotenboer, P.G., 1992
Catholicity and Secession — A Dilemma?

Schaeffer, H., 1992
Handboek Godsdienst in Nederland [onderdelen]

Spijker, W. van ’t, Drimmelen, L.C. van, 1992
Inleiding tot de studie van het kerkrecht

Deddens, D., Velde, M. te, 1992
Vereniging in wederkeer

Luttikhuis, B.A.M., 1992
Een grensgeval

Velde, M. te, Veen, B. van, 1993
Documentatie-boek over de wijziging van de kerkorde 1972-1978

Bank, J.H. van de, 1993
Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura

Weijland, H.B., 1993
Om de vrijheid van het Woord

Sebott, R., 1993
Fundamentalkanonistik

Deddens, D., Velde, M. te, 1994
Vrijmaking — Wederkeer

Hartlief, T., Heisterkamp, A.H.T., Reehuis, W.H.M., 1994
CJHB Brunner-bundel [onderdeel]

Houtepen, A.W.J., 1994
Een asymmetrische dialoog

Barnard, Tj.R., 1994
De wissel verlegd

Boersma, O., 1994
Vluchtig voorbeeld

Koffeman, L.J., 1994
Gestalte en gehalte

Meijer, G.J., 1995
Ratifikasie in die gereformeerde kerkreg

Koffeman, L.J., 1996
Relatief en rekbaar?

Rouw, M.A., Velde, M. te, 1997
Recht doen aan ‘bezwaarden’

Brinkman, M.E., Houtepen, A.W.J., 1997
Geen kerk zonder bisschop?

Maris, J.W., Peels, H.G.L., Selderhuis, H.J., 1997
Om de Kerk [onderdelen]

Dubbeldam, A.F.C., 1997
Momenten in leven, arbeid en denken van Ph.J. Hoedemaker en F.L. Rutgers vergeleken in het bijzonder inzake het kerkrecht

Aarnoudse, J.M., 1998
Vrouwen op een zij-spoor?

Harinck, G., 1998
Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus

Mulder, P., 1999
In orde

Wilcke-van der Linden, M., 1999
Vrouw en kerk

deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (GG), 1999
Huwelijk en huwelijksontwrichting [onderdelen]

Graafland, C., 1999
Gedachten over het ambt

Visser, J. (S.A), 1999
Die Kerkorde in Praktyk

Bekkum, K. van, Rouw, M.A., 2000
Geloven in zekerheid?

Jonkers, J.B.G., Bruinsma-de Beer, J., 2000
Gemeente gewogen [onderdeel]

Borght, E.A.J.G. van der, 2000
Het ambt her-dacht

Evers, H., 2000
Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk

Balke, W., Beek, A. van de, Wassenaar, J.D.Th., 2001
De kerk op orde?

Heitink, G., 2001
Biografie van de dominee

Eijk, A.H.C. van, Meijers, A.P.H., 2001
Gedoopt, gevormd, gezonden [onderdeel]

Heuvel, P. van den, 2001
De Hervormde Kerkorde, een praktische toelichting

Golverdingen, M., 2001
Ontstaan, inhoud en betekenis van ‘oud’ en ‘nieuw’ kerkrecht

Santing-Wubs, A.H., 2002
Kerken in geding

Verhage-van Kooten, M., 2002
Recht door de gemeente [deels] [drie aanvullingen op het boek]

Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten (NGK), 2003
Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten?

Torfs, H.M.D.A.L., Martens, K., Koffeman, L.J., Coertzen, P., 2003
Recht op recht in de kerk [onderdeel]

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), 2003
Acta van de Generale Synode Zuidhorn 2002-2003 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Drimmelen, L.C. van, Ploeg, T.J. van der, 2004
Kerk en recht [onderdelen]

Gelderen, J. van, Houtman, C., 2004
Profiel

Schaeffer-de Wal, E.W., 2004
Hoofd gevraagd

Heuvel, P. van den, 2004
De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Bruijne, A.L.Th. de, 2004
Gereformeerde theologie vandaag: oriëntatie en verantwoording

Heuvel, P. van den, 2005
Jurisprudentie van de Generale Commissie en het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Rongen, G. van, 2005
Decently and in Good Order

Post, H.A., 2006
De kerkelijk werker en het ambt

Renkema-Hoffman, M., 2007
Naar een nieuwe kerkenraad

Mulder, P., 2008
In goede orde

Koffeman, L.J., 2009
Het goed recht van de kerk

anoniem, 2009
De kerk en de democratische rechtsstaat — een positiebepaling

deputaten Herziening Kerkorde (GKv), 2010
Werkorde 1

deputaten Herziening Kerkorde (GKv), 2011
Werkorde 2

deputaten voor kerkorde en kerkrecht (CGK), 2011
Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

deputaten Herziening Kerkorde (GKv), 2012
Werkorde 3

anoniem, 2012
Notitie over de ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), 2012
Acta + aanvulling van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Harderwijk (2011-2012)

Hutten, G.H., 2013
Recht gedaan

deputaten voor kerkorde en kerkrecht (CGK), 2014
Handreiking met betrekking tot kerkrechtelijke, beleidsmatige en pastorale aspecten bij de opheffing van een plaatselijke gemeente

deputaten Herziening Kerkorde (GKv), 2014
Beleidsrapport voor de GS Ede 2014

deputaten Herziening Kerkorde (GKv), 2014
Kerkorde in tweede lezing

anoniem, 2015
Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg

Kooi, C. van der, 2015
Om het godsgeheim

anoniem, 2016
Kerk 2025: Een stap verder

deputaten M/V en ambt (GKv), 2016
Samen dienen