(uitg.)
Verklaring van de Kerkenordening van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619
Deel IV, Artt. 71-86. Van de Censuur en Kerkelijke Vermaning
Rotterdam
Drukkerij Libertas
1918

College-voordrachten van Prof. Dr. F.L. Rutgers over Gereformeerd Kerkrecht, bewerkt en uitgegeven door Dr. J. de Jong, predikant bij de Geref. Kerk te Winsum (Fr.)