Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
211

Per 1 Mei 1951 wordt het proponentsexamen door het colloquium vervangen, met dien verstande, dat zij, wier seminariumopleiding op 1 Juli 1951 is voltooid, in de gelegenheid worden gesteld, deel te nemen aan een colloquium in de tweede helft van de maand Juli van het jaar 1951, terwijl zij, die in Juli of October 1951, dan wel in Februari 1952 aan het colloquium deelnemen, nog zijn vrijgesteld van de verplichte werkzaamheden in het practische pastorale werk, bedoeld in letter e. van artikel 15 van deze ordinantie.