Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
7

In afwijking van het in het derde lid van dit artikel bepaalde kan degene, die niet tijdig een attestatie heeft ingeleverd, door de kerkeraad krachtens eigen opzicht en aan de hand van een bewijs van lidmaatschap alsnog in het lidmatenboek worden ingeschreven.