Herziening van de kerkorde art. 70-73

Art. 347. Aan de orde worden gesteld de artikelen 70-73 van de voorlopig vastgestelde kerkorde (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Artikel 70 wordt met de wijzigingen, die de deputaten en de commissie daarin hebben voorgesteld, aanvaard.

Van artikel 71 wordt lid 1 onveranderd vastgesteld. Voor lid 2 van dit artikel heeft de commissie een andere redactie ontworpen, die door haarzelf thans niet meer gehandhaafd wordt, maar waarvoor toch door sommige leden der vergadering gepleit wordt. Er wordt op gewezen, dat het gebruik van de aanbevolen orde van dienst in de vrijheid van de kerken gelaten is, doch dat dit niet het geval is met de Bijbelvertaling, het psalm- en gezangboek en de liturgische formulieren. Daar een goede formulering waarin dit onderscheid duidelijk wordt aangegeven niet ter tafel is, wordt besloten dit 2e lid van artikel 71 ter nadere overweging aan de commissie in handen te geven (zie verder art. 445 en 446).

De wijzigingen, door de deputaten voorgesteld in artikel 72, lid 1, zijn door de commissie overgenomen en worden door de synode goedgekeurd. Wat lid 2 en 3 betreft, stelt de commissie voor, in afwijking van hetgeen de deputaten willen, de redactie van de voorlopig vastgestelde kerkorde te handhaven. Aldus wordt door de synode besloten. Ook lid 4 wordt aangenomen in de door de commissie voorgestelde redactie.

Ten aanzien van artikel 73 wordt besloten het 1e lid onveranderd te laten, doch het 2e lid te splitsen in tweeën en daarbij te laten uitkomen, dat het houden van kerkdiensten op de tweede feestdagen wèl aan de vrijheid der kerken wordt overgelaten, doch dat zulks niet in dezelfde mate het geval is met het houden van kerkdiensten op de andere in dit artikel genoemde dagen.