Ratifikasie in die gereformeerde kerkreg
Potchefstroom
1995
Verhandeling voorgelê vir die gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Theologiae Magister in die Fakulteit Teologie aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.
 
 
 
Studieleier: Prof. dr. A. le R. du Plooy
 
 
Potchefstroom
1995