Artikelen uit tijdschriften

aflopend sorteren
Deddens, D. Academica Lucerna 01-03-1959
Schelven, A.A. van Artikel 12 der Kerkorde Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1919
Sohm, R. Begriffsjurisprudenz Deutsche Juristen-Zeitung 15-01-1910
Nauta, D. Boekbespreking Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1975
Nauta, D. De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1966
Deddens, D. De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559 Lucerna 01-06-1959
Evers, H. De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1995
Honders, H.J. De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie Vox Theologica 01-12-1936
Drimmelen, L.C. van De rechtspositie van de predikant Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1997
Deddens, D. De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 01-05-1992
Lonkhuyzen, J. van Debat niet mogelijk Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1933
Dombois, H. Der Tod im Recht Hochland 01-02-1956
Dehmel, A. Der Wehrdiensteinsatz der evangelischen Pfarrer Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-12-1940
Wendland, H.D. Die geistleibliche Gestalt der Kirche Luthertum 01-08-1939
Koffeman, L.J. Door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeengekomen Kerk en Theologie 01-07-2003
Koffeman, L.J. Ecclesiologische aspecten van het gemengde huwelijk Kerk en Theologie 01-07-2000
Lonkhuyzen, J. van Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding I Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1932
Lonkhuyzen, J. van Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding II Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1932
Fockema Andreae, S.J. Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 01-06-1954
Scholten, G.J. Fusies op kerkelijk terrein WPNR 01-01-1970
Lonkhuyzen, J. van Geen „napleiten”, maar een tijdig waarschuwen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1932
Wendland, H.D. Geist, Recht und Amt in der Urkirche Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-10-1938
Jong, K.W. de Geroepen door God en zijn gemeente Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-06-1991
Donker Curtius, H.H. Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betrekkelijk het Formulier van verbindtenis Godgeleerde Bijdragen 01-01-1835
Knoll, E. Gnade und Recht Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-02-1938
Nauta, D. Grondslagen van de geschiedenis van het kerkrecht Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1976
Koffeman, L.J. Het bijzondere van het kerkelijk ambt Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1991
Jansen, Joh. Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1918
Jansen, Joh. Iets over het Gereformeerd kerkverband Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1923
Lonkhuyzen, J. van In eigen rechte lijn Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-11-1931
Ruler, A.A. van Is er een ambt van de gelovigen? Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1967
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (I) WPNR 16-04-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (II) WPNR 23-04-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen WPNR 19-03-1988
Congar, Y. La „réception” comme réalité ecclésiologique Revue des Sciences philosophiques et théologiques 01-07-1972
Jansen, Joh. Nog eens: De verlating van den dienst des Woords Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1919
Brinkman, M.E. Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1995
Roeleveld, L. Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek Lucerna 01-12-1958
anoniem Organisatie der Hervormde kerken in de Noordelijke Provinciën van het koningrijk der Nederlanden Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen 01-03-1816
anoniem Over de Nieuwe Reglementen, door de algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerken vastgesteld Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen 02-10-1816
Donker Curtius, H.H. Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk Godgeleerde Bijdragen 03-07-1834
Donker Curtius, H.H. Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk Godgeleerde Bijdragen 02-07-1834
Janssen, J.D. Over het Algemeen Kerkelijk regt der Protestanten, in betrekking tot het Staatsregt, in toepassing daarvan op de Nederlandsche Protestantsche Kerk Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving 01-07-1827
Barentsen, J. Paulus als charismatische leider Geestkracht 01-10-2014
Wendland, H.D. Pneumatokratie und Kirchenrecht Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-03-1941
Oordt, J.F. van Rapport der Commissie, uitgebragt aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op den 13 Julij 1835, op onderscheidene adressen, betrekkelijk het Formulier van onderteekening voor aankomende Leeraren Godgeleerde Bijdragen 01-11-1835
Spijker, W. van ’t Rechtvaardiging en recht in de kerk Hervormde Teologiese Studies 01-09-1992
Müller, A.D. Religion und Recht als theologische und kirchliche Gegenwartsfrage Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-12-1940
Deddens, D. Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy” Lucerna 01-11-1961
Sohm, R. Rudolph Sohm Deutsche Juristen-Zeitung 01-08-1909

Pagina's