Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Het verbondt Godts sal aen den kinderen der Christenen met den doop, soo haest alsmen die bedieninghe des selven hebben can, bezeghelt worden, ende dat inde openbare versamelinghe, wanneer Gods Woordt ghepredickt wort. Doch ter plaetsen daer niet soo veel Predicatien ghedaen worden, salmen eenen sekeren dagh ter Weke verordenen, om den Doop extraordinaerlijck te bedienen, soo nochtans dat t’selve sonder Predicatie niet en gheschiede.