Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Indien ijemandt van zijn echte gade om eebreucks wille ghegaen zijnde met deselve niet wederomme begheert te vereenighen, ende hem tot een ander huwelick begheven wil: soo sal hem de Kerckenraedt (wanneer hij den eebreuck wettelick voor der Overheijt gheprobeert heeft) verclaren dat sulcks inden Woorde Godts gheoorloft is.