Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Hoewel in den Woorde Godts den weduwen gheen sekere tijdt van herhijlicken voorgheschreven is: nochtns dewijle het haer ghebiedt in den Heere te hijlicken, soo lijdet de eerbaerheijt, ia oock de burgherlicke onderscheijdinghe der gheslachten niet, dat se haer voor vier maenden ende een half tot een ander huwelick begheven.