Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Het sal wel staen dat een Dienaer ofte Ouderlinck bijde ondertrouwe ghenomen werde, op dat eer hij hen aen beijden zijden de belofte af neme, uut sekere ghetuijghenisse verneme (soo zij haers selfs niet zijn) of het met bewillinghe der ouderen gheschiedt: of het huwelick niet verboden is door eenighe graedt van bloedverwandtschap ofte swagherschap: ten laetsen, of zij aen ijemandt anders ghehuwet of verloeft zijn.