Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

De vader sal zijn kindt ten Doope presenteren: Ende in den Ghemeijnten daer men neffens den vader oock ghevaders ofte ghetuijghen bij den Doop neemt (twelcke ghebruijck niet lichtveerdelick te veranderen is) betaemt het dat men neme die der suijvere leere toeghedaen ende vroom van wandel zijn.