Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Niemandt sal hem onderstaen eenich boeck ofte schrift van hem ofte van een andere ghemaeckt ofte overghesettet, handelende van der Religie te laten drucken ofte andersins uut te gheven, dan tselve voor henen doorsien ende goet ghekent zijnde van den Dienaren des Woordts zijns particul. Sijnodi, ofte Professoren der Theologie onser Belijdenisse.