(Cap. V) Van het houwelick

11. Deghene teghen der welcker uutroepinghe niet en is ghekoemen, moghen op alle predickdaghen in der ghemeynte tsamenghegheven worden, behalve op den ghemeynen vasten- ende bidtdagh, hetwelcke oock te wenschen ware dat het op den dagh des Avontmaels niet en gheschiede.