(Cap. V) Van het houwelick

7. De overheyt sal ghebeden worden datse die houwelicken niet en verbiede (soo vele sulckx na gheleghentheyt der tijden ende plaetsen voeghelick gheschieden kan) in die graden der bloetverwantschap ende maeghschap in denwelcken deselvighe soo door godlicke als door keyserlicke rechten toeghelaten werden.
Maer soo langhe als dit niet verkreghen kan werden, is het beter haren wetten ghehoorsaem te sijn dan in de swaricheden ende erghernissen te vallen die daeruut volghen souden.