(Cap. V) Van het houwelick

4. Gheen onderjarighen (waervan men de verclaringhe nemen sal uut de rechten ende costumen elckes lants) dewelcke onder de macht harer ouderen ofte derghener die in der ouders plaetse sijn, namelick der mombaren of vooghden, en sullen sonder haer consent belofte van houwelicke moghen doen, ende de houwelicksche beloftenisse anders ghedaen en is van gheender weerde. Dogh soo eenighe hen soo onredelick ende soo onghewillich in deser sake hielden datse gheensins en wilden bewillighen (hetwelcke somwijlen uut haet der Religie ende anderen oorsaken gheschiet) soo sal de kerckenraet besluyten wat hierin te doen staet.