(Cap. V) Van het houwelick

2. De heymelicke beloftenissen sullen van gheener werden sijn, ende die sullen voor heymelick ghehouden worden dewelcke niet in teghenwoordicheyt van twee ofte dry van den vrienden, bloetverwanten ofte ymmers van anderen gheloofwerdighen persoonen aen beyden sijden en sullen ghedaen wesen.