(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

11. In die plaetsen daer noch eerst een ghemeynte vergadert ende ordeninghe ghestelt moet werden, sal de dienaer die daer ghesonden wordt, somighe van den godsalichsten neffens hem soo tot raet ende regieringhe der kercke als oock tot de bedienighe der aelmoessen ghebruycken, daerna sijne toehoorders vermanen, datse haer door belijdenisse des gheloofs tot het ghebruyck des Avontmaels bereyden.11 Ende als de ghemeynte een weynich sal toeghenomen hebben, soo sal hij uut het ghetal derghenen die ten Avontmael gheweest sijn, somighe ordentlick tot ouderlinghen ende diaconen stellen.


11 De gemeente wordt geïnstitueerd rondom het Heilige Avondmaal als belijdende kerk.