(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

9. Die sonder beroepinghe ende buyten de wettlicke ordeninghe der kercken haer selven in den dienst indringhen, hetsij dat hetselfde gheschiede in ghemeynten daer alreeds ordeninghe ghestelt is, oft datse van somighe private persoonen onder denwelcken gheen ordenighe en is beroepen werden, sullen van den naestgheseten kerckendienaeren de ordeninghe der kercken te volghen vermaent werden, endo soo sij tweemael vermaent sijnde niet ghehoorsaem en sijn, sal de classe tesamen koemen ende de soodanighe verclaren verschuerders der kercken ende loopers te wesen.9
Deghene oock die desulcke hooren, sullen broederlick vermaent ende met ghevoeghelicke redenen totter ordeningh ghebracht werden.


9 De Waalse synode oordeelde: La Compagnie est d’advis que les Ministres ne puissent estre dicts schismatiques que par l’advis de la Classe, ou les deputez d’icelle. Et pour le regard des auditeurs, sur la fin, soit adiousté, que les admonitions et divers moyens soyent essayez pour les ramener à leur devoir avant que passer outre. Dit oordeel hangt samen met de situatie in Aken, zie part. vragen 49-51.