(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

8. Die in eenigher vorsten ofte anderer heeren hoven den  dienst des Woordts bedienen sullen oock ordentlick ende wettlick ghelijck andere beroepen werden, der belijdenisse des gheloofs ende kercklicke ordeninghe onderschrijven ende uut den alderbequaemsten des hofghesins ouderlinghen ende diakenen stellen. Sij sullen ook in classen ende synoden verschijnen, ende hen het oordeel der selver als andere dienaers onderwerpen.8


8 Over hofpredikers: C. Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers, ’s-Gravenhage 1952, blz. 75vv.