(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

5. Daerna sullen sij van eenen dienaer in harer dienst met bewillighinghe ende beantwoordinghe der navolghende stucken bevesticht worden.
Ten Ien of sij ghevoelen dat sij van Gode ende sijner ghemeynte wettelick tot desen dienste beroepen sijn?
Ten IIen oft sij de H. bijbelsche Schrift voor het eenich Woordt Gods ende de volcomen leere der salicheyt houden ende alle ketterijen daerteghen strijdende verwerpen?
Ten letsten, of sij haren dienst na den reghel deser leere ghetrouwelick te bedienen, ende denselven met een vroom leven te verchieren bereyt sijn?
Item soo sij yets doen dat strafbaar is, of sij haer selven der christelicker vermaninghe onderwerpen?
Dit ghedaen sijnde, sullen sij met oplegginghe der handen daer het met stichtinghe gheschieden kan ofte anders met het gheven der rechterhant der ghemeynschap tot den dienst der kercken aenghenomen werden ende met den ghebede Gode bevolen.4
Waerna oock de ghemeynte kortelick hares ampts tot den dienaer vermaent sal worden.


4 De kerkelijke wetten op last van de Staten ontworpen (1576) geven als negende artikel: In het bevestigen sal iemandt van den Predikanten eene oratie van het Predikampt doen, daer naer sullen ook gebeden werden gestort, op dat Godt den nieuwen Predikant kracht verleene, om en aengenomen dienst wel uit te voeren, ’t welck wy hebben geacht genoeghsaem te wesen, om dat de oude ceremoniën tot soo afschouwelyke superstitien verloopen syn. Hooijer, a.w., blz. 122. De predikanten hadden in handen van de Overheid een ambtseed af te leggen.