(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

4. De benoeminghe der dienaren sal gheschieden van den kerckenraet met bijvoeghinghe der diaconen ende het oordeel der classe, soo deselve tesamen koemen kan, ende, soo niet, van twee oft dry naestgheseten dienaren derselver.
De ondersoeckinghe sal van denselven gheschieden, bij denwelcken de beroepinghe staet.
Dewelcke ondersoeckinghe voornemelick over die sal gheschieden, die tevooren in den dienst niet gheweest oft niet ghenoeghsaem ondersocht en sijn.
Maer soo vele denghenen aengaet welcke de universiteyt van Leyden ofte eenighe andere universiteyt onser religie bequame gheoordeelt sal hebben, en sullen van nieuws niet gheexamineert worden, wel verstaende soo vele de leere aengaet.2
De dienaers aldus beproeft ende vercoren sijnde, sullen der ghereformeerde overheyt aenghegheven, ende voorts der ghemeynte der tijt van veerthien daghen voorghestelt worden: opdat, soo yemant yet hadde, hetselfde onverhindert mochte voortbrenghen, hetwelcke hij in tijts bij den kerckenraedt doen sal, opdat deselvighe met somighen uut der classe daervan rijpelick oordeelen magh.3
Ende soo niemant yet voortbrengt, sal het swijghen voor bewillighen gheacht worden.


2 De universiteit van Leiden was gesticht vooral met het oog op de studie van de theologie. In 1582 schreef Prins Willem: Mihi sane cum primum auctor essem instituendae Scholae, illud imprimis propositum erat, ut studii Theologiae prima et summa haberetur ratio. Vgl. H.H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden, ’s-Gravenhage 1891, blz. 336vv.; 331vv.
3 De synode van de Waalse gemeenten wilde de verkiezing en benoeming der dienaren laten geschieden door de kerkeraad, naar het oordeel van de classis, of van twee of drie genabuurde dienaren. Belijdende leden, die avondmaal vierden dienden ingeschakeld te worden in de procedure der approbatie, waarbij het zwijgen voor instemming zou worden gehouden, Livre synodal, p. 36s.