(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

1. Men sal overal toesien dat bequame persoonen tot den dienste des godlicken Woordts beroepen worden.
Ende daerom en sal men niemant tot denselven dienste beroepen dan deghene die men ghenoeghsaem beproeft heeft, datse reyn in der leere ende oprecht van leven sijn, met gaven om andere te onderwijsen verciert ende een goet ghetuyghenisse binnen ende buyten der ghemeynte hebbende.